Regulamin

I. REGULAMIN (stan na 01.01.2016)

1.Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez fajneauto.pl usług w zakresie serwisu ogłoszeniowego na rzecz osób fizycznych i prawnych w zakresie w sprzedaży ogłoszeń motoryzacyjnych w serwisie internetowym fajneauto.pl.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają odpowiednio:

Cennik — ustalane opłaty, do uiszczania których zobowiązany jest Użytkownik z tytułu usług świadczonych przez fajneauto.pl.

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego Regulaminu.

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdów, wraz z możliwością umieszczenia zdjęcia, opublikowane w ramach Serwisu fajneauto.pl.

Regulamin — niniejszy Regulamin sporządzony przez właściciela serwisu, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu fajneauto.pl.

Pojazd — pojazd samochodowy, włączając motocykle oraz inne pojazdy, które zgodnie z decyzją właściciela serwisu mogą być przedmiotem obrotu w serwisie fajneauto.pl. Poprzez użycie zwrotu Pojazd rozumie się także części i akcesoria do Pojazdów oraz usługi świadczone w związku z branżą motoryzacyjną.

Serwis fajneauto.pl — usługa świadczona przez właściciela w ramach internetowego serwis ogłoszeniowego, służącego użytkownikom internetu do zamieszczania oraz przeglądania ogłoszeń sprzedaży Pojazdów, dostępny w domenie www.fajneauto.pl, a także w ramach innych serwisów, w tym serwisów społecznościowych dostępnych powszechnie oraz innych serwisów i portali prowadzonych przez współpracowników i partnerów serwisu fajneauto.pl.

3. Zasady funkcjonowania serwisu fajneauto.pl

3.1.Serwis świadczy usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikom możliwości stałej emisji ogłoszeń dotyczących sprzedaży Pojazdów mechanicznych, części samochodowych lub innych towarów i usług związanych z szeroko pojętą branżą motoryzacyjną wraz z ich zdjęciami.

3.2.Treść Ogłoszeń powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na internetowych stronach Serwisu, w szczególności poprzez podanie:

a)danych teleadresowych Użytkownika

b)opisu sprzedawanego Pojazdu,

c)danych technicznych Pojazdu,

d)oczekiwanej ceny brutto/netto sprzedaży.

3.3.Niezamieszczenie przez Użytkownika w Ogłoszeniu danych w polach odznaczonych jako pola obowiązkowe uniemożliwia wystawienie Ogłoszenia przez Użytkownika.

3.4.Opłaty za korzystanie z serwisu: zgodnie z cennikiem. 

3.5.Emisja Ogłoszenia następuje nie później niż w ciągu 12 godzin po spełnieniu warunków określonych w art. 3.2, 3.3 i 4.1 oraz pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza Ogłoszenia.

3.5.Serwis nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie podmiotów będących partnerami serwisu.

3.7.Nie jest dopuszczalne zamieszczenie przez Użytkownika w ramach jednego Ogłoszenia, informacji dotyczącej sprzedaży więcej niż jednego Pojazdu, jednej części samochodowej bądź jednego rodzaju usługi związanej z branżą motoryzacyjną. Ten sam Pojazd, część samochodowa, bądź usługa związana z branżą motoryzacyjną nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ogłoszeń w ramach serwisu.

3.8.Ogłoszenie może zawierać jedynie ofertę sprzedaży Pojazdu, części samochodowych bądź usług związanych z szeroko pojętą branżą motoryzacyjną ze wskazaną rzeczywistą ceną brutto. Ogłoszenia zawierające propozycje kupna, zaniżanie wartości, manipulacja słowami kluczowymi w ofercie oraz wstawianie oferty do niewłaściwej kategorii uznawane jest za naruszenie Regulaminu i skutkować będzie podjęciem stosownych działań, włącznie z blokadą oferty Użytkownika.

3.9.Ogłoszenia, których przedmiotem są Pojazdy nie mogą być oferowane do sprzedaży po cenie niższej niż 1,00 zł (słownie: jeden złotych).

3.10.Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają praw serwisu, Regulaminu oraz praw osób trzecich. Serwis fajneauto.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkownika, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści. Serwis zastrzega sobie prawo do sprawdzania danych zawartych w ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującym na terenie RP prawem.

3.11.Serwis ma prawo do usunięcia zamieszczonego Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu, w szczególności gdy zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie bądź dobre obyczaje, szkodzące serwisowi, jak również inne treści zakazane przez prawo. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za umieszczenie Ogłoszenia.

3.12.Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do treści zawartych w Ogłoszeniu i wyraża zgodę na ich publikowanie (w tym modyfikowanie) przez:

1.     fajneauto.pl,

2.     podmioty współpracujące z fajneauto.pl,

w takich mediach jak: prasa, telewizja, bannery, billboardy oraz internet.

4. Zasady uczestnictwa

4.1.Uczestnictwo w serwisie fajneauto.pl wymaga wyrażenia przez Użytkownika akceptacji treści Regulaminu.

4.2.Użytkownik w związku z uczestnictwem w serwisie  może podać w treści ogłoszenia swoje dane osobowe. Przekazanie danych nie jest wymogiem uczestnictwa w serwisie. Fajneauto.pl może uzależnić dalsze świadczenie usługi od przesłania przez Użytkownika na adres siedziby serwisu dokumentów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez Użytkownika w Ogłoszeniu.

4.3.Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez fajneauto.pl jako Administratora Danych w celach związanych ze świadczoną usługą. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywało zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.4.Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.

4.5.Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie fajneauto.pl czynności w ramach niniejszej usługi.

5. Opłaty

5.1.Usługi świadczone w ramach serwisu fajneauto.pl są odpłatne z wyłączeniem okresu testowego i oferty podstawowej.

5.2.Wysokość opłat oraz zasady ich pobierania określa Cennik, stanowiący integralną część Regulaminu.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1.Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez serwis usługi w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

6.2.Reklamacje powinny zostać zgłoszone do serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze listu poleconego na adresy podany na stronie internetowej.

6.3.Reklamacja powinna zawierać wskazanie danych Użytkownika, numeru Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany) bądź innych elementów pozwalających na identyfikację Ogłoszenia, dokładne opisanie powodu reklamacji.

6.3.Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

7. Odstąpienie od umowy

7.1.Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.

7.2.Z uwagi jednak na charakter świadczonej usługi w serwisie  i moment rozpoczęcie jej wykonywania przez fajneauto.pl, użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy jeżeli serwis  dokona emisji ogłoszenia w ciągu 1 godziny od chwili spełnienia wymogów określonych w art. 3.

7.3.Wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść niniejszego Regulaminu reguluje odstąpienia od umowy zgodnie z treścią art. 8.2. Brak zgody uniemożliwia korzystanie z serwisu.

8. Zmiany Regulaminu

8.1.Regulamin, w tym Cennik może zostać zmieniony przez właściciela serwisu. O zmianach i o terminach ich obowiązywania fajneauto.pl poinformuje na stronie internetowej oraz drogą elektroniczną.

8.2.Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej, aniżeli w ciągu 14 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej oraz poinformowania drogą elektroniczną.

8.3.Użytkownik przy pierwszym logowaniu w serwisie, licząc od chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne zlecenie wykonania usługi do wykonania w serwisie  choćby odbyło się bez logowania Biura ogłoszeń. Brak akceptacji zmiany jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy z fajneauto.pl.

 

II. CENNIK USŁUG:

A. Klienci indywidualni (ceny brutto) 

1. Oferta podstawowa – ogłoszenie opublikowane w serwisie na okres 31 dni, uwzględniające publikację do 10 zdjęć

0,00 PLN 

 

2. Oferta wyróżniona – oferta podstawowa + publikacja podglądu oferty w dolnym banerze rotacyjnym na stronie tytułowej serwisu + wyróżnienie kolorem na listingu ofert

4,99 PLN

 

3. Oferta dnia - oferta podstawowa + publikacja przez  jeden dzień podglądu oferty w  górnym lewym banerze rotacyjnym  pt. oferta dnia  na stronie tytułowej serwisu + wyróżnienie ramką na listingu ofert

9,99 PLN

 

4. Oferta tygodnia - oferta podstawowa + publikacja przez  jeden tydzień podglądu oferty w  górnym prawym banerze rotacyjnym  pt. oferta tygodnia  na stronie tytułowej serwisu + wyróżnienie ramką na listingu ofert

59,99 PLN

 

B. Dealerzy i komisy (ceny netto)

Korzystanie z serwisu za pośrednictwem http://akol.pl/oferta/ :

Oferta podstawowa – ogłoszenie opublikowane w serwisie na okres 31 dni, uwzględniające publikację do 10 zdjęć

0,00 PLN 

prosimy o kontakt z obsługą tutaj 

Korzystanie z serwisu z dodatkowymi opcjami wyróżnień ogłoszeń

prosimy o kontakt z obsługą tutaj